Statuten ReActief Uden

Versie oktober 2012

Artikel 1
De vereniging draagt de naam ReActief Uden en is gevestigd te Uden.
Zij zal in deze statuten steeds worden genoemd RAU.
Zij is aangegaan voor de onbepaalde tijd, te rekenen van de dag van haar oprichting, zijnde 01 Januari 2013.

DOEL

Artikel 2
RAU stelt zich ten doel door middel van sport de saamhorigheid, ontwikkeling en ontspanning in de ruimste zin van het woord, van haar leden te bevorderen.

Artikel 3
RAU tracht het in artikel 2 omschreven doel te bereiken langs wettige weg en wel door het doen van activiteiten voor sport, ontwikkeling en ontspanning, het organiseren van wedstrijden en samenkomsten, het aankweken dan wel bevorderen van initiatieven, die een goede geest onder haar leden in haar streven naar ontwikkeling, ontspanning en beoefening van sport kunnen bewerkstelligen en voorts door alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

VERENINGSJAAR

Artikel 4
Het verenigingsjaar loopt van 01 januari t/m 31 december.

LEDEN

Artikel 5
De vereniging kent gewone en buitengewone leden.
Gewone leden zijn: allen die zich vrijwillig hebben aangemeld als lid.
Buitengewone leden kunnen zijn:
– ereleden;
– leden van verdienste;

Het lidmaatschap eindigt door:
– overlijden;
– royement;
– door opzegging door het bestuur;
– schriftelijke opzegging aan het bestuur (info@reactiefuden.nl), minimaal 1 maand voorafgaande aan de maand van opzegging, voor het eerste van de maand. Maar alleen na 6 maanden lidmaatschap vanaf moment inschrijving;

Royement van een lid kan door het bestuur plaatsvinden al dan niet na een desbetreffend besluit van de algemene vergadering wegens het plegen van handelingen, strijdig met de statuten of het huishoudelijk reglement of met het karakter van de vereniging.

Een geroyeerd lid heeft het recht binnen 10 dagen nadat hij van het bestuur schriftelijk bericht heeft ontvangen over zijn royement, in beroep te komen bij de algemene vergadering; dit beroep dient schriftelijk te worden ingediend via het bestuur van RAU.

GELDMIDDELEN

Artikel 6

De geldmiddelen van RAU bestaan uit:

a. financiële bijdragen, te betalen door de leden;
b. giften, makingen en legaten
c. donaties en andere baten.

CONTRIBUTIE

Artikel 7
Elk lid is gehouden de door het bestuur, onder goedkeuring van de algemene ledenvergadering te bepalen contributie, te voldoen.

De wijze van inning wordt door het bestuur vastgesteld.

BESTUUR

Artikel 8
RAU wordt geleid door een bestuur, gekozen door en uit de gewone leden. Het bestaat uit tenminste 5 leden, die zelf hun functies verdelen, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk een besluit over deze aangelegenheid neemt. Bij tussentijdse vacatures vervult het bestuur deze tot aan de eerstkomende algemene vergadering. De voorzitter, secretaris en penningmeester vertegenwoordigen tezamen RAU in en buiten rechte en vormen het dagelijks bestuur.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst; een zodanig besluit dient te worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Het aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts;

  1. door bedanken, mits met een opzegtermijn van tenminste drie maanden;
  2. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  3. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  4. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 9
Tenminste eenmaal per jaar zal een algemene vergadering worden gehouden. Ieder lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen en kan aldaar ten hoogste een medelid vertegenwoordigen.

Alleen gewone leden hebben stemrecht.

De bijeenroeping van de leden voor een algemene vergadering geschiedt door kennisgeving aan alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste 10 dagen.

Ter jaarlijkse algemene vergadering vindt onder meer plaats:
– voorziening in vacatures van het bestuur;
– behandeling van de jaarverslagen;
– het doen van rekening en verantwoording door het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar;
– het vaststellen van de begroting.

De algemene vergadering van leden neemt bindende besluiten bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Over zaken kan mondeling, over personen moet schriftelijk worden gestemd.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN 

Artikel 10
Het bestuur kan een of meer buitengewone algemene vergaderingen van leden bijeenroepen, al dan niet op verzoek van gewone leden. Indien tenminste 25 gewone leden een schriftelijk verzoek aan de secretaris hebben doen toekomen dat zij een buitengewone algemene vergadering wensen, dan is het bestuur verplicht deze bijeen te roepen.

Geeft het bestuur binnen een maand na ontvangst van het verzoek hieraan geen gevolg, dan hebben de verzoekers het recht zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan, met inachtneming van de voorschriften van deze statuten en het huishoudelijk reglement.

GESCHILLEN

Artikel 11
Alle geschillen, welke tussen de leden en het bestuur mochten ontstaan, zullen door de algemene ledenvergadering worden beslist.

Artikel 12
De vereniging heeft een huishoudelijk reglement, hetwelk door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld en geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de statuten.

De statuten worden nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen in een algemene vergadering worden behandeld, indien dit tenminste 10 dagen tevoren schriftelijk ter kennis van de leden is gebracht.

WIJZIGING STATUTEN, OPHEFFING VERENIGING 

Artikel 13
Een besluit, houdende wijziging van de statuten of opheffing van RAU wordt uitsluitend door een algemene vergadering van de leden genomen, alwaar tenminste  van het aantal gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien het vereiste aantal gewone leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken, doch na een oproepingstermijn van tenminste 10 dagen, een tweede algemene vergadering gehouden, welke, ongeacht het aantal gewone leden, beslissen kan, doch eveneens met een meerderheid van tenminste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Wijzigingen in de statuten treden niet in werking alvorens per leden vergadering zijn vastgelegd.

Het bepaalde in de tweede alinea van artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de besluiten tot wijziging van de statuten of de opheffing van RAU.

Artikel 14
Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur. De baten van de vereniging, welke na betaling van de schulden overblijven, zullen, tenzij bij overeenkomst daaromtrent een regeling is getroffen, door het bestuur worden gebruikt voor een liefdadig doel.

De liquidatie zal geschieden met inachtneming van artikel 19 boek 2 B.W.

SLOTBEPALING 

Artikel 15
In de gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur, totdat de eerstvolgende algemene vergadering zich over die gevallen heeft uitgesproken.

Typ hier en druk op Enter om te zoeken